Vedtægter og regler

Vedtægter og regler

Love for Birkelyngens Vejlaug

Stiftet den 1. juli 1956

 

 

 

 

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Birkelyngens Vejlaug.

Foreningens hjemsted er formandens adresse.

Foreningen er medlem af Jersie Strands Grundejerforening.

 

 

§ 2  Formål

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser.

 

 

§ 3  Medlemmer

Alle ejere af parceller udstykket fra matr.nr.6f. af Jersie by og sogn har ret og pligt til at være medlemmer af vejlauget.

Ejerskifte skal meddeles formanden.

 

 

§ 4  Kontingent

Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling.

Kontingentet opkræves d.1.4.

Ved fornyet opkrævning tillægges 100,- kr.

Hvis kontingentet ikke er betalt inden generalforsamlingen, skal generalforsamlingen beslutte, om restancen skal overgives til retslig inkasso.

Samme bestemmelse er gældende for evt. andre ydelser til foreningen.

Kontingentet til Jersie Strands Grundejerforening overføres af kassereren.

 

 

§ 5  Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer: Formand, næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. Næstformanden varetager sekretærfunktionen.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.

Således at 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter hvert valg.

Der vælges 2 revisorer på lige årstal.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens anliggender.

Medlemmerne kan indanke bestyrelsens afgørelser for generalforsamlingen, men er pligtig til at rette sig efter bestyrelsens afgørelser, indtil generalforsamlingens beslutning foreligger.

 

 

§ 6  Regnskab og revision

Regnskabsåret går fra 1.7.  -  30.6.

Det reviderede regnskab forelægges ved den ordinære generalforsamling.

Alle større regninger skal attesteres af formanden og kasserer.

Foreningens midler indsættes på bankkonto i foreningens navn.

Der må kun hæves med underskrift af kassereren.

 

 

§ 7  Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år den 3. week-end i august måned.

Indkaldelse til såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel.

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen skønner det, eller hvis mindst 1/3 af medlemmerne ønsker det, og skal afholdes senest 14 dage efter at dette ønske er fremsendt til bestyrelsen, indeholdende den ønskede dagsorden og underskrevet af medlemmerne.

 

 

§ 8  Grundejernes forpligtelser

stk. 1

Enhver grundejer er pligtig til at holde sin grund og rabat i pæn og ordentlig stand.

Rabatten bør så vidt det er muligt bortset fra indkørslen fremtræde som græsrabatter for at bevare særpræget af naturområde.

Afbrænding af affald må ikke finde sted.

 

stk. 2

Hvert parcel skal være forsynet med bopælsnummer og matrikelnummer, anbragt på et fra vejen let synligt sted.

 

stk. 3

Når en parcelejer foretager eller får foretaget arbejde, der kan beskadige vejen, er vedkommende pligtig til at udbedre den skade, der er forårsaget på vej og rabat.

Sker dette ikke, kan foreningen foretage udbedringen for ejerens regning.

 

stk. 4

Plankeværk eller stakit ud mod Birkelyngen skal, ifald de opsættes, overholde gældende regler for området.

 

 

§ 9  Lovændringer

stk. 1

Ændringer i foreningens love kan vedtages på enhver ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

Hvis et lovændringsforslag skal behandles på en generalforsamling, skal det være tilsendt medlemmerne sammen med dagsordenen.

Lovændringsforslag til behandling på den ordinære generalforsamling må være formanden i hænde senest den 15. juli.

Til vedtagelse af lovændring kræves 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

Opnås dette ikke og lovændringsforslaget forelægges i uændret form på den følgende generalforsamling, kan det vedtages med almindeligt stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer.

 

stk. 2

Foreningen kan sammensluttes med grundejerforeninger i Solrød kommune, såfremt beslutningen herom træffes på en generalforsamling.

Behandling og vedtagelse af forslag til en sådan sammenslutning skal ske under iagttagelse af de samme regler som anført i § 9 stk. 1.

 

 

 

 

Lovene er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 1.7.1956.

 

revideret den 7.9. 1961

revideret den 17.8. 1985

revideret den 18.8. 1990

revideret den 19.8. 1998

revideret den 21.8. 1999